ปั้นเด็กเป็น’ผู้นำ’ในอนาคต

ปัจจุบันการที่เยาวชนจะสามารถเป็นผู้นำในอนาคตได้ จะต้องมี “ความคิดที่เป็นสากลในระดับโลก” (Global Mindset) ซึ่งหมายถึง เขาผู้นี้จะสามารถบริหาร เข้าใจ และให้ความสำคัญกับความต่างในวัฒนธรรมของผู้คนจากประเทศอื่นๆ ได้ดี หากต้องทำงานร่วมกัน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิเยาชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) หรือไอวายเอฟ ที่ผมเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติหรือเวิลด์แคมป์ (World Camp) เพื่อพัฒนาจิตใจและวิธีคิดให้กับนักศึกษา Continue reading “ปั้นเด็กเป็น’ผู้นำ’ในอนาคต”